หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์


 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 เกี่ยวกับเรา
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตั้ง
 ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริการ
_NSHEADER

แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุมาลี ภักดีรัตน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน งานคุณธรรม - จริยธรรม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Click เพื่อดูประวัติ
นางณัฐภรณ์ อรุณรัมย์
รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Click เพื่อดูประวัติ
นางอัษฎาพร มาตรวังแสง
กรรมการ/กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมปฐมวัย
Click เพื่อดูประวัติ
นางธันยพร พรหมสุริยรักษ์
กรรมการ/หัวหน้าห้องสมุด/งานห้องสมุดเคลื่อนที่
Click เพื่อดูประวัติ
นางรัตนา อรรคศรีวร
กรรมการ/งานทะเบียบห้องสมุด
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวศิริพร พละโชติ
กรรมการ/กิจกรรมสารสนเทศห้องสมุด
Click เพื่อดูประวัติ
นางยุพดี แตงพันธ์
กรรมการ/กิจกรรมยอดนักอ่าน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอัญชลี นรินทร์
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน/งานตรวจสุขภาพนักเรียน
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสุมาลี ฤทธิสมิต
กรรมการ/กิจกรรมทันตสุขภาพและงานโภชนาการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางขนิษฐา นาราช
กรรมการ/งานอนามัยระดับปฐมวัย
Click เพื่อดูประวัติ
นางนาฎยา แซ่อัง
กรรมการ/งานอนามัยระดับปฐมวัย
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวศิรินทรา นาราช
เลขานุการ/งานปฐมพยาบาลเบื้องต้น/โครงการยุงลาย/กำจัดเหา
โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล